Megajoules to Kilowatt hours

Megajoules to Kilowatt hours Conversion Table

Megajoules Kilowatt hours Megajoules Kilowatt hours
1 MJ0.2778 kW·h 2 MJ0.5556 kW·h
3 MJ0.8333 kW·h 5 MJ1.3889 kW·h
10 MJ2.7778 kW·h 25 MJ6.9444 kW·h
50 MJ13.8889 kW·h 100 MJ27.7778 kW·h
200 MJ55.5556 kW·h 500 MJ138.8889 kW·h
1000 MJ277.7778 kW·h 5000 MJ1388.8889 kW·h